top of page

CONCRETE POETRY

(6 x Plakater) 

Udarbejdet ved H.V Jensen / HEBIINU 

M·A·R·S Poetry Font designed by H. V. Jensen

TAK TIL

Nationalbankens Jubilæumsfond

Grosserer L. F. Foghts Fond

Statens Kunstfond

INFO

Print/ EKS - Skolens Trykkeri, Copenhagen, DK

Assistent/ Eddie Emil Hemsley Skat Rørdam

All Photo work by H. V. Jensen

LAYOUT TIL SPILLEKORT_13.tiff
URBANPLANEN HVJ23 lille.tif
TOKYO HVJ23 lille.tif
SYRIEN HVJ23 lille.tif
BEIRUT HVJ23 lille.tif
YEREVAN HVJ23 lille.tif
SYRIEN HVJ23 lille.tif
LAYOUT TIL SPILLEKORT_13.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_1.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_7.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_2.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_8.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_4.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_10.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_5.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_11.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_6.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_12.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_3.tiff
LAYOUT TIL SPILLEKORT_9.tiff

DK Konkretpoesi forvandler det skrevne sprog til en visuel udtryksform. Konventionelle opsætninger af tekst bliver til grafiske mønstre og giver plads til nye måder at indtage det offentlige rum med kunst.

 

Hvad sker der, når vi ændrer gadeplakatens etablerede format?

 

I dette tilfælde er der ingen reklame og ingen opfordring til handling. Plakaterne er en del af en udstilling uden et galleri, og deres formål er at skabe en fælles oplevelse, der minder om følelsen af at se en plakat på et fremmed sprog for første gang.

 

Udstillingen er skabt i forbindelse med Københavns udnævnelse til verdens arkitekturhovedstad i 2023 og består af 6 unikke plakatdesigns. Hvert design viser arkitektoniske værker fra hele verden, fotograferet af Helle Vibeke Jensen på hendes rejser.

 

Titlen 'Concrete Poetry' har en dobbeltbetydning. De udstillede arkitektoniske værker er hovedsageligt modernistiske betonkonstruktioner med en udpræget brutalistisk æstetik. Motiverne er sidestillet med grafiske mønstre af ord skrevet med skrifttypen M·A·R·S Poetry Font, udviklet af HEBIINU.

 

Iagttageren opfordres til at afkode plakaternes indhold. Skrifttypen indeholder alle bogstaver i det latinske alfabet og et udvalg af specialtegn. Den kan læses af alle, der sætter sig ind i symbolernes betydning og deres tilhørende bogstaver. En sprognøgle er tilgængelig via hjemmesiden.

 

De 6 plakater deler en tematisk forbindelse via udforskningen af den brutalistiske æstetik. De repræsenterer hver især forskellige tilstande af forfald og forladthed. De minder os om, at det som ikke vedligeholdes, gradvist genindtages af naturen.

 

Torres Blancas i Madrid er den eneste bygning i samlingen, som stadig er beboet. Den ikoniske bygning vil højst sandsynligt blive bevaret i mange år fremover. Det er svært at få en fornemmelse for, hvem der egentlig bor der.

 

Måske vil den en dag møde samme skæbne som højhuset i urbanplanen på amager, som har været tæt på at blive revet ned i over et årti. En deadline, der virker omtrent lige så stabil som den smuldrende beton, der i første omgang tilskyndede til nedrivningen af bygningen.

 

I Zvartnots lufthavn, Yerevan, står det gamle kontroltårn fra sovjettiden i så dårlig stand, at det nu er helt overladt til naturens kræfter. Forfaldet er så alvorligt, at det vil tage årevis at restaurere tårnet.

 

I Beirut blev den forladte biograf kendt som "ægget" forladt i årtier og er først for nylig blevet genindtaget af befolkningen under demonstrationerne i 2019. I dag fungerer den som et sted for undergrundens kunstscene og aktivisme. Projektet blev aldrig realiseret på grund af langvarig konflikt i landet, men den nyfundne kulturelle værdi af den forladtekonstruktion har større betydning end en kommerciel biograf og storcenter nogensinde kunne have.

 

Det tilgroede enfamiliehus i Shibuya, Tokyo, stod som et vartegn for forladthed og forfald i årevis og var en tidskapsel fra livet før årtusindeskiftet. Det stod uberørt i et stykke tid, men blev til sidst forvandlet til en parkeringsplads.

 

Den sjette og sidste tilstand af forfald findes i det ukendte. Bondeforeningens tankstation på den internationale vej mellem Damaskus og Aleppo i Syrien er omgivet af destruerede bygninger. Tankstationen står som et ensomt monument i landskabet. Da vi ikke kender til tankstationens tilstand, må vi antage, at den både er bevaret og ødelagt på samme tid. Kun ved at observere den kan vi potentielt afgøre, om den stadig eksisterer eller ej. Ergo det ukendte.

 

Plakaternes forvitring er direkte forbundet med udstillingens tema, som trækker på den universelle oplevelse af forfald.

 

Udstillingen udfordrer forestillingen om, at det byggede miljø altid skal have en funktionel anvendelse i forhold til menneskers tilstedeværelse, og at enhver bygning derfor mister sin værdi, når den ældes. Filosofien bag den brutalistiske stil tilgodeser monumentalitet. Den gør det muligt at værdsætte det forfaldne som et vartegn og forlænge dets tjeneste til samfundet.

ENG Concrete poetry transforms the written language into a visual form of expression. Conventional arrangements of text become graphicpatterns and give way to new ways of inhabiting public space with art.

 

What happens when we change the established format of the street poster?

 

In this case, there is no advertisement and no call to action. The posters are a part of an exhibition with no gallery, and their purpose is to create a shared experience akin to the feeling of seeing a poster in a foreign language for the first time.

 

The exhibition was created in reference to copenhagens designation as the architecture capital of the world in 2023 and is made up of 6 unique poster designs. Each design features architectural works from around the world, photographed by helle vibeke jensen during her travels.

 

The title ‘concrete poetry’ bears a double meaning. The exhibited architectural works are mainly modernist concrete structures with a distinct brutalist aesthetic and are accompanied by graphic patterns of words written in the m·a·r·s poetry font, designed by hebiinu.

 

The audience is encouraged to decypher the contents of each poster. The font contains all letters of the latin alphabet and a selection of special characters. It is readable by anyone who gets acquainted with the symbols and their correlating letters. A language key is made accessible through the website.

 

The 6 poster designs share a thematic connection via the exploration of the brutalist aesthetic. All representing different states of decay and abandonment. They serve as a reminder that anything not maintained is eventually reclaimed by nature.

 

The torres blancas in madrid is the only building in the collection still inhabited by its residents. The iconic building is recognized by most and will most likely be preserved for many years to come. It is difficult to get a sense of who actually lives there.

 

Perhaps it will one day share the same fate as the highrise of the urban city plan in amager, copenhagen, which has been scheduled for imminent demolition for over a decade. A deadline that seems about as stable as the crumbling concrete that encouraged the decommission of the building in the first place.

 

The soviet-era air traffic control tower of zvartnots airport in yerevan is past the stage of gradual abandonment and is now left completely to the elements. The state of disrepair is so severe that it would take years to restore it.

 

In beirut the unfinished movie theatre known as ‘the egg’ was abandoned for decades and has only recently been reclaimed by the people during the 2019 protests. It now serves as a venue for underground art and activism. The project was never realized due to prolonged conflict, yet newfound cultural value of the unfinished structure holds more significance than any large shopping mall and cinema ever could.

 

The overgrown single-family home in shibuya, tokyo, stood as a landmark of abandonment and decay for years and was effectively a time capsule from life before the turn of the millennium. It was untouched for a while, but eventually turned into a parking lot.

 

The sixth and last state of decay is the unknown. The peasant’s union gas station on the damascus aleppo international way in syria is surrounded by razed buildings. The gas station stands as a solitary monument inhabiting the landscape. Since we cannot obtain knowledge of the gas station’s condition, we must assume its superposition as both preserved and destroyed. Only by observing it could we potentially determine whether it still exists or not. Hence the unknown.

 

The weathering of the posters is directly connected to the theme of the exhibition, which draws on the universal experience of decay.

 

The exhibition challenges the notion that the built environment should always have a functional application concerning the inhabitance of people and that any building therefore loses its value as it ages. The philosophy of the brutalist style favours monumentality. It allows for the decaying to be valued as landmarks, prolonging its service to society.

bottom of page